Skip to content Skip to footer

Istoric

ISTORIC

Istoria ȘCOLII PROFESIONALE„EMIL DRAGAN”- fosta Școală cu clasele I- VIII GRADIȘTEA se pierde undeva în jurul anului 1913.

Comuna Gradiștea este formată din satul Gradiștea, satul Ibrianu și satul Maraloiu.

In prezent Școala Profesională „EMIL DRĂGAN” are în componență următoarele niveluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și profesional, iar pentru învățământul primar se derulează și programul ”after school” ( școala după școală ). În satul Ibrianu regăsim: Grădinița cu Program Normal Ibrianu ( fiind înscriși copii de vârsă preșcolară atât din satul Ibrianu, cât și din cel învecinat, Maraloiu ), programul ”after school” ( școala după școală ) și învățământul profesional. În satul Grădiștea, pe lângă învățământul preșcolar ( Grădinița cu Program Normal Grădiștea ) și primar, se regăsește învățământul gimnazial, pe comună, fiind școala cu personalitate juridică.”

De- a lungul timpului unitatea școlară a purtat denumiri, precum : Școala Generală  Nr. 1 Gradiștea și Școala cu clasele I- VIII Gradiștea. In satul Gradiștea a funcționat și Școala Generala Nr. 2 Gradiștea, aceasta situându- se, cum spun sătenii în Gradiștea de Jos ( sau din vale ). In prezent în Gradiștea de Jos functionează învățământul primar ( cu 4 săli de clasă ) și în Gradiștea de Sus ( sau de pe deal )  funcționează învățământul gimnazial. Tot în clădiri separate functionează, în prezent, 1 sală de grupă de învățământ preșcolar la Ibrianu, grupă combinată, iar undeva în zona de mijloc a satului Gradiștea, se află amplasată Grădinița, unde există 1 grupă mixtă ( mică- mijlocie ), 1 grupa mare și datorită spațiului avut la dispoziție, 1 clasă pregătitoare. La început școala de Sus avea doar 2 săli de clasa fiind în forma  L și ulterior s- a extins, pe rând, de câte 2 ori, cu încă 2 săli de clasă având forma tot de L și în prezent există 8 săli de clasă și 2 laboratoare ( gimnaziu ), completându- se forma de L spre U, în urma accesării proiectului de reabilitare- extindere, cu fonduri europene nerambursabile, prin POR, regiunea SUD- EST.

La Maraloiu a funcționat dintotdeauna învățământul preșcolar și primar.  A existat clădire separată pentru grădiniță ( pentru 1 grupă combinată de preșcolari ) și clădire separată pentru școală ( pentru 2 clase- învățământul primar fiind desfășurat în condiții simultane ), dar curtea și spațiul de joacă pentru copii fiind comun. Unitatea școlară de la Maraloiu a fost de sine stătătoare până la momentul în care școlile au căpătat personalitate juridică și instituțiile mai mici au fost unite în cadrul aceleiași comune, având aceeași denumire cu școala de centru, moment în care învățământul primar a mai funcționat o perioadă de câțiva ani, după care a fost restructurat, astăzi spațiile unității școlare se află în conservare.

La Ibrianu a funcționat învățământ preșcolar, primar dar și gimnazial. A existat clădire separată pentru grădiniță ( pentru 1 grupă combinată de preșcolari) și 2 clădiri separate pentru școală ( una  pentru 4 clase, cancelarie, cabinet director și cealaltă cu 2 săli de clasă și bibliotecă ), dar curtea și spațiul de joacă pentru copii fiind comun. Unitatea școlară de la Ibrianu a fost de sine stătătoare până la momentul în care școlile au căpătat personalitate juridică și instituțiile mai mici au fost unite țn cadrul aceleiași comune, având aceeași denumire cu școala de centru. Aceeași așezare există și astăzi dar învățământul gimnazial a fost adus la Gradiștea de Sus, rămânând doar învățământul preșcolar (la acest moment activitatea se desfășoară în corpul 1, fiind amenajat un spațiu instructiv- educativ, generos, cu dotare și materiale didactice la standarde de înaltă calitate; noul spațiu pentru învățământul preșcolar este dat în folosință din septembrie 2020 și are în interior inclusiv toaletele adaptate vârstei și dezvoltării fizice specifice acestor copii ) și programul ”after school” pentru învățământul pimar, proiect a căror fonduri au fost obținute pe GAL, pentru infrastructură.

ȘCOALA PROFESIONALĂ „EMIL DRAGAN” este situată în centrul comunei unde dinamica schimbărilor a imprimat noi cerințe pentru slujitorii ei. Prioritatea numărul unu din cadrul acestui proiect strategic este cresterea calității actului educațional.

În anul şcolar 2013-2014 a avut loc vizita de autorizare provizorie pentru învăţământul profesional și prin autorizarea acestui nou nivel de educaţie, şcoala şi-a schimbat denumirea. Începând cu anul școlar 2014- 2015 am debutat cu clasa a IX- a, pe domeniile de calificare, mecanică și agricultură iar calificările, mecanică agricolă, respectiv, agricultor culturi de câmp. În perioada octombrie 2020 am parcurs vizita ARACIP în vederea acreditării învățământului profesional, pentru domeniile și calificările amintite mai sus. În urma desfășurării activității de evaluare toate standardele de acreditare au fost îndeplinite de unitatea noastră școlară, astfel încât s- a emis Ordinul Ministrului Educației privind obținerea creditării pentru învățământul profesional, OME nr. 3656/ 12. 04. 2021.

Astfel ne propunem extinderea reţelei de învăţământ prin diversificarea ofertei educaţionale, respectiv prin inființarea de calificări din filiera tehnologică, devenind o școală  care să ofere oportunitatea elevilor nostri şi nu numai de a alege şi a studia o meserie dintr-un anumit domeniu al filierei tehnologice.  Oferim accesul nediferenţiat la educaţie şi formare profesională continuă, indiferent de sex, etnie, convingeri religioase, grupuri defavorizate.   Desfăşurăm un proces educaţional care se focalizează pe nevoia de educaţie a celor vulnerabili, care nu etichetează, ci oferă şanse egale tuturor elevilor  promovând astfel un  învăţământ favorabil incluziunii şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru toţi copiii şi tinerii.

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, ŞCOALA PROFESIONALĂ „EMIL DRĂGAN” trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi practicile sănătoase ale societăţii democratice.

Misiunea  este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică.

 

MISIUNEA

Şcoala Profesională “Emil Drăgan” va susţine  o educaţie orientată spre valori democratice  şi va oferi  un mediu confortabil şi stimulativ pentru afirmarea personalităţii şi a posibilităţilor de afirmare şi adaptare într-o societate în permanentă schimbare.

Prin întreaga activitate desfăşurată vom urmări prioritar :

 • pregătirea elevilor pentru a deveni cetăţeni educaţi, pentru a putea promova cu succes examenele naţionale şi pentru a-şi putea completa studiile la un nivel superior, printr-un învăţământ de calitate , deschis şi flexibil  sau pentru  a se integra pe piaţa forţei de muncă la nivel local, regional sau naţional;
 • asigurarea accesului la învăţământ a tuturor elevilor indiferent de etnie, rasă, religie, sex, apartenenţă politică în vederea dobândirii competenţelor necesare integrării cu succes în comunitate;
 • dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru cunoaştere, pentru acţiune continuă, învăţare de calitate pe tot parcursul vieţii;
 • dobândirea trăsăturilor cetăţeanului european modern pentru a se putea împlini într-o societate modernă, a cunoaşterii.

Pe parcursul formării educaţionale dorim pentru copii/elevi dezvoltarea celor  8 competenţe cheie conform Cadrului european de referinţăacestea reprezentând un pachet multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini  de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală:

 • Competenţe de comunicareînlimbamaternăşiîndouălimbi de circulaţieinternaţională;
 • Competenţefundamentaleînmatematică, ştiinţeşitehnologie;
 • Competenţe digitale (de utilizare a tehnologiei informaţiei pentru cunoaştere, comunicare şi rezolvarea deprobleme);
 • Competenţe axiologice sau de valorizare (necesare pentru participarea activă şi responsabilăla viaţa socială);
 • Competenţe pentru managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră;
 • Competenţeantreprenoriale;
 • Competenţe de expresieculturală;
 • Competenţe de a învăţa pe tot parcursul vieţii.

VALORI PROMOVATE

Egalitatea-egalitatea în drepturi, nediscriminarea, drepturilecopilului, integrarea persoanelor cu dizabilităţi, diversitate aculturală, religioasă şi lingvistică;

Munca în echipă -promovăm ideea de echipă eficientă, echipă formata din oameni a căror aptitudini se împletesc într-un mod armonios, pentru a atinge performanța şi calitatea în educaţie;

Integritate-a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în  faptă;

Lucrul bine făcut-să ne îmbunătăţim în permanenţă munca pe care o desfăşurăm, să nu facem risipă de timp, de energie, de materiale, bani ;

Democraţia-promovarea unor valori, precum: libertatea, dreptatea și egalitatea;

Respectul– a arăta consideraţie mai întâi faţă de sine, faţă de tot ceea ce poate însemna viaţă, faţă de aproapele nostru, faţă de autorităţi, faţă de proprietate privată și alte drepturi ale persoanei umane;

Altruism-capacitatea de a oferi ceva sau de a ajuta pe cineva fără a cere ceva în schimb;

Generozitate şi colegialitate – să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de întrajutorare, de solidaritate şi compasiune pentru depăşirea unor momente dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin moral ;

Autodisciplina –a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare;

Nobleţea– a fi mai bun, mai drept, mai vrednic;

la care se adaugă:

Curajul – puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă, în ciuda presiunilor sau a ameninţărilor de orice fel;

Respectul–a arăta consideraţie mai întâi faţă de sine, faţă de tot ceea ce poate însemna viaţă, faţă de aproapele nostru, faţă de autorităţi, faţă de proprietate privată si alte drepturi ale persoanei umane;

Responsabilitatea –a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni;

Perseverenţa –a fi consecvent de a merge maideparteînciudadificultăţilorsauchiaraeşecurilorpersonale.

VIZIUNEA

Asigurarea unei educaţii de calitate cu mijloace de calitate, la standarde europene prin dezvoltarea de competenţe cheie pentru elevii din învăţământul preuniversitar.

În contextul unei societăți dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social a copiilor/elevilor, oferim acestora:

 • condiţii bune pentru desfăşurarea optimă a activităţii instructiv-educative performante corespunzătoare standardelor internaţionale;
 • o bază materială modernă, necesară cerinţelor secolului XXI;
 • educație de calitate centrată pe elev, selecție în baza performanței;
 • proiecte de parteneriat cu instituții de învățământ similare din țară care au ca scop, prin implementarea activităţilor, dezvoltarea celor 8 competenţe cheie.