Euro 200

ART. 1

Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea achizitionării de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competenTe în utilizarea tehnicii de calcul.

ART. 2

(1) Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi si/sau studenti ai învătământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 1,5 milioane lei pe membru de familie.

(2) Plafonul de 1,5 milioane lei se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele de crestere a preturilor de consum.

ART. 3

(1) Familiile beneficiare prevăzute la art. 2 primesc un ajutor financiar din partea statului pentru achizitionarea unui calculator personal nou.

(2) Familia cu elevi si/sau studenti, indiferent de numărul acestora, beneficiază de ajutor financiar pentru achizitionarea unui singur calculator.

ART. 4

Ajutorul financiar prevăzut la art. 3 reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăsi valoarea calculatorului achizitionat.

ART. 5

Ajutorul financiar se acordă beneficiarilor de către Ministerul Educatiei si Cercetării, pe baza documentelor doveditoare prevăzute în normele metodologice.

ART. 6

(1) Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea celor vinovati si se sanctionează cu restituirea echivalentului în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării.

(3) Constatarea nerespectării prevederilor prezentei legi se efectuează de persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si de alte institutii abilitate de lege pentru a efectua controale în domeniul financiar-bugetar.

(4) Sumele recuperate din restituirea ajutorului financiar constituie venituri la bugetul de stat.

 

Textul integral al legii precum si alte informatii utile se gasesc in documentele PDF atasate.